89318232.98502528.14411834.large

• ארגון ושיטות

• תכנון פונקציונאלי

• תכנון מערכי יצור ואחסנה
• ניתוח מערכות מידע ממוחשבות
• מערכות תגמול ושכר עידוד